Održivi razvoj turizma je predmet koji pruža studentu mogućnost da se upozna sa svim neophodnim aspektima razvoja turizma prilikom kojeg se dostupni resursi koriste na način koji dopušta i sadašnjim i budućim generacijama da ih u istom ili većem stepenu kvaliteta koriste. Stoga se u okviru predmeta izučava prostor kao sistem i turistički resursi koji postoje u okviru njega, način njihove valorizacije i značaj za formiranje turističkog proizvoda i turističke ponude u prostoru. To podrazumeva i sagledavanje međuzavisnosti složenih sistema, razumevanje osnovnih procesa, pojava i konflikata koji se tiču korišćenja i zaštite turističkih resursa i savladavanje osnova planiranja, uređenja i izgradnje turističkih prostora koji se zasnivaju na poštovanju principa održivosti.